Szkolenia BHP

Nasza oferta

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców.

Zakładanie teczek osobowych.
Prowadzimy pełną dokumentację związaną ze stosunkiem pracy – badania lekarskie, szkolenia BHP, urlopy zaświadczenia dla pracowników itp.

Opracowanie ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych – identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka zawodowego, wyznaczenie dopuszczalnego ryzyka zawodowego, działania prewencyjne wynikające z opracowania ryzyka zawodowego.

Pomiary natężenia światła.
Badamy czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz czy nie zostały przekroczone wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, a szczególnie natężenia światła.

Zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.
Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Opracowanie regulaminów pracy i płacy.
W celu wyznaczenia standardów i unifikacji przepisów wewnętrznych firmy sporządzamy regulaminy pracy i płacy. Regulaminy te określają prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy oraz określają czas i okoliczności wypłacania wynagrodzeń.

Sporządzanie list płac.
Sporządzanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem ewentualnych dodatków i potrąceń (np. godziny nadliczbowe, urlopy, zwolnienia chorobowe, składki ZUS itp.)  Sporządzanie i przesyłanie przelewów, miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA), druków RMUA, miesięcznych deklaracji podatkowych do US, rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40).
Elektroniczna wymiana dokumentów z ZUS.Korespondencja z ZUS prowadzona jest drogą elektroniczną przy użyciu programu Płatnik oraz konta e-mail. Ta forma korespondencji zapewnia wiarygodność i poufność przesyłanych informacji – zarówno dla Państwa jak i dla pracowników ZUS.